කොරෝනා ව්‍යසනය හේතුවෙන් රු 5000.00ක් බැගින් වූ මහජනාධාර මුදල් නිවසටම ලබාදීම

koro 02  

koro 04    koro 05

koro 06

 

 

 

තත්‍ය දුෂ්කරතා පවතින විහාරස්ථාන සඳහා තත්‍ය පහසුකම් සැපයීම

KORO 01කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වැලැක්වීම වෙනුවෙන් ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මකවන අවස්ථාවලදී ප්‍රත්‍ය දුෂකරතා පවතින විහාරස්ථාන සඳහා ප්‍රත්‍ය පහසුකම් සැපයීම උදෙසා විහාරස්ථාන 09 වැඩසාසයකරණ භික්ෂූන් වහන්සේලා 56 නමක් වෙනුවෙන් ප්‍රත්‍ය පහසුකම් සැපයීම

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GN Office Performance Competition 2012 - Gampaha District

 

News & Events

07
Feb2019
රෝගධාර මහජනාධා රමුදල්  නිවසටම ලබාදීම

රෝගධාර මහජනාධා රමුදල් නිවසටම ලබාදීම

කොරෝනා ව්‍යසනය හේතුවෙන් රු 5000.00ක් බැගින් වූ...

28
Aug2017
ප්‍රත්‍ය දුෂ්කරතා පවතින විහාරස්ථාන සඳහා ප්‍රත්‍ය පහසුකම් සැපයීම

ප්‍රත්‍ය දුෂ්කරතා පවතින විහාරස්ථාන සඳහා ප්‍රත්‍ය පහසුකම් සැපයීම

තත්‍ය දුෂ්කරතා පවතින විහාරස්ථාන සඳහා තත්‍ය පහසුකම්...

Scroll To Top