නිරෝගී ජනතාවක් වෙනුවෙන්  තඹුත්තේගම ආයුර්වේද රෝහලේ

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ඒකකය මගින් 2020.09.07 දින පැවැත්වූ ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනය 

ayur 04  

ayur 02    

ayur 03

 

 

News & Events

07
Feb2019
ආයුර්වේද සායනය 2020.09.07

ආයුර්වේද සායනය 2020.09.07

නිරෝගී ජනතාවක් වෙනුවෙන්  තඹුත්තේගම ආයුර්වේද රෝහලේ ප්‍රජා...

28
Aug2017
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටු සවිබල ගැනිවීම

ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටු සවිබල ගැනිවීම

  සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලින් ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටු...

Scroll To Top