අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

07
පෙබ2019
ආයුර්වේද සායනය 2020.09.07

ආයුර්වේද සායනය 2020.09.07

නිරෝගී ජනතාවක් වෙනුවෙන්  තඹුත්තේගම ආයුර්වේද රෝහලේ ප්‍රජා...

28
අගෝ2017
ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටු සවිබල ගැනිවීම

ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටු සවිබල ගැනිවීම

  සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලින් ග්‍රාමීය වැඩිහිටි කමිටු...

26
අප්‍රේ2017
GN Office Performance

GN Office Performance

GN Office Performance Competition 2012 - Gampaha...

Scroll To Top